Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2012

lookingsmile
Play fullscreen
"..Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi..."

November 27 2012

lookingsmile
Matma, matma, matma, codziennie matma!.
i czasami angielski i polski ..
o i fizyka fizyka fizyka ://

nie lubię tego!
chce, juz na studia!!!!!!!
— ....
lookingsmile

November 22 2012

lookingsmile
..odpoczywam psychicznie 
-3dni bez komputera i telefonu!
— ...
lookingsmile
.. znalezienie kartki z dialogiem z czasów gimnazjum bezcenne :)))) <3. 
..za to lubię mój pokój i panujący w nim porządek!
— ....
lookingsmile
Lu­bię mój bałagan w po­koju, tak ideal­nie odzwier­cied­la mój bałagan w głowie.
— ...
lookingsmile
kiedyś Ci wszystko opowiem
Reposted fromblood-bank blood-bank vialanni lanni
lookingsmile
Play fullscreen
Jo jo jo, 
jo jo jo ...
lookingsmile
..bo ja chce już na jakąś domówkę!.
— ...
lookingsmile
Soup odzwierciedleniem bałaganu panującego w mojej głowie.
— by Ja
Reposted byautunnodepressionsucks
lookingsmile
Uśmiech nic nie waży, a cza­sami tak ciężko no­sić go na twarzy
— ...
Reposted byRastaPrincess RastaPrincess
lookingsmile
lookingsmile
lookingsmile
lookingsmile
Przyjaźń to więcej niż miłość.
— ...
Reposted byeternaljourney eternaljourney
lookingsmile
Play fullscreen
...
Reposted bymajak majak

November 21 2012

lookingsmile
lookingsmile
"..Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie sami.." 

?.
— Z. Nałkowska
Reposted byrightnow rightnow
lookingsmile
Play fullscreen
:)))
Reposted byhelterskeltersabvelqz
lookingsmile
-Mamo podaj mi tą draperie.
(mina bezcenna) :)
— by Ja
Reposted byeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl